Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.1.2023.

1. Rekisteriinipitäjä

Joscon Oy, Urheilutie 7 D 34, 36200 Kangasala

Yrityksen käyntiosoite

Joscon Oy, Aleksanterinkatu 23 C 15, 33100 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Joni Härkönen, joni.harkonen@joscon.fi, 040 512 6385

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi asiakassuhteen solmimiseen, asiakkuuden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä analysointiin ja tilastointiin.

Käytämme henkilötietoja palvelujen myynnissä, markkinoinnissa ja uudelleenmarkkinoinnissa. Mitä käyttää yhtiötä ja palveluiden kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai sopimus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, osoitteet/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut suhteeseen ja tilattuihin asiakkaisiin liittyvät tiedot.

Henkilötietojen lakkaa, kun se ei enää ole kyseisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvän tarkoituksen saavuttamiseksi. Saatamme kuitenkin jatkuvan henkilötietojen säilyttämisen, ellei tältä osin ole, että määräykset niin vaativat.

Verkkosivuston vieilijoiden IP-osoitteita ja palvelun toimintoille rajoittumattomia hoitoitä koskevat oikeuden edun perusteet mm. tietoturvasta katsomista varten ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten on tarpeen, kun tarvitaan saada henkilötietoja. Kolmansien neuvoille neuvonantajan neuvomus erikseen.

6. Säänmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden oikeus kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA: n tietäen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Haluan käyttää kuin osin niin on sovittu asiakkaiden kanssa.

voi siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n suoraan.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä huolehditaan ja tietojärjestelmien ohjausta suojataan säädöstä. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä muutti siitä, että muistaja tietoja palvelimien oikeuksista ja henkilöturvallisuuden turvallisuuden kriittisiä muokkauksia luottamuksellisesti ja vain työntekijöiden toimesta, työnkuvaan se kuuluu

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

jokalla rekisterissä olevalla henkilöllä on rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai teknistä tiedon täydentämistä. Halukkaat halukkaat tiedot hänestä tai vaatia, pyyntöihin tulee lähettää kirjan rekisteripitäjälle. Rekisteriinipitäjä voi pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti milloin tahansa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisesta rekisteristä (”oikeus tulla undetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen kaikissa olosuhteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteriinipitäjä voi pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti milloin tahansa).


© Joscon Oy 2024
× Ota yhteyttä